ज्ञानेश्वरी ग्रामसॉफट online Software ज्ञानेश्वरी ग्रामसॉफट या संगणक प्रणाली द्वारे ग्रामपंचायतीस प्रत्येक खातेदारशी संपर्क साधण्यासाठी Auto Generated मेसज व वैयतिक मेसज मोबईल वर लेखी तसेच तुमचा आवाजात मेसज व Email लेखी मेसज वर देता येतात. : Auto Generated मेसज ग्रुपव व वैयतिक मेसज : तयार केलेले असून त्याद्वारे ग्राम निधी, सर्व साधारण पाणी पुरवठा मागणी, मीटर त्याद्वारे पाणी पुरवठा मागणी , किरकोळ मागणी तसेच दवंडी मेसज व इतर आवश्यक सर्व मेसज ची स्वतंत्र ग्रुप द्वारे ची सोय केकेली आहे. फक्त एका click वर सर्व मोबईल व Email वर मेसज पाठविता येतात.त्यामुळे प्रतेकखातेदाराशी संपर्क करता येतो