मदतीच्या बाबी :                    
                  अ) नवीन संगणक प्रणाली खरेदी बाबत                    
                   १) संगणक प्रणाली खरेदीसाठी मोबाईल क्रमांकाचा वापर करावा .                    
                            7588543799 /  9028352609 / 8446415136                    
                  २) संगणक प्रणाली खरेदीसाठी इमेल चा वापर करावा .                    
                            इमेल : fartadednf@gmail.com  / dynuenterprises@gmail.com E-mail- nilesh.khendke@nagarcity.in                    
                  ३) संगणक प्रणाली खरेदीसाठी website  आधारचा वापर करावा .                    
                           www.onlinegramsevak.com  या website  वरील मदत काळजी पूर्वक वाचावे.                    
                  ब) नवीन संगणक प्रणाली खरेदी केल्यानंतर भरावच्या बाबी                    
                  १) मिळालेला User Name  व Passward   काळजीपूर्वक जपून ठेवावा तो कोणाशी देवू नये.                    
                  २) User Name  व Passward   भरल्या नंतर डाव्या बाजुस मास्टर मधील सर्व माहिती प्रथम भरावी.                    
                         मोबईल नंबर software खरेदी करताना भरल्या नंतर passward  बदल तुम्हास करता येतो.                    
                  ३) मास्टर मधील माहिती फक्त एकदाच भरावी लागते सर्व रकाने भरणे अत्यावशक आहे 
     बँक मास्टर / वाडी मास्टर / रस्ता मास्टर / पुरवठादार माहिती मास्टर / मालमत्ता मास्टर / सदस्य मास्टर /  आरोग्यकर दिवाबत्ती कर 
                   
                  ४) मेसज खरेदी ऑर्डर बटन  मधून नवीन  Auto Generated    मेसेज व इमेल मेसेज खरेदी करता येतात                    
                  ५) हिशोब नमुने बटन  मधून कॅशबुक / अंदाजपत्रक / घरपट्टी मागणी रजिस्टर / पाणीपुवठा मागणी रजिस्टर / मीटर पद्धतीने पाणीपुवठा मागणी रजिस्टर / किरकोळ मागणी रजिस्टर इत्यादी रजिस्टर भरता येतात.                    
                  ६) मेसज पाठवा बटन  मधून  वरील सर्व रजिस्टर मधील खातेदारांना  Auto Generated   मसेज पाठविता येतात.                    
                  ७) रेपोर्ट बटन  मधून वारी सर्व रेपोर्ट प्रिंट करता येतात