अष्टोत्तात्र श्री गणेश नामावली

अष्टोत्तात्र श्री गणेश नामावली ( श्री गणेश देवांचे १०८ नावे )

अष्टोत्तात्र श्री गणेश नामावली ( श्री गणेश देवांचे १०८ नावे )
अष्टोत्तात्र श्री गणेश नामावली ( श्री गणेश देवांचे १०८ नावे )
अष्टोत्तात्र श्री गणेश नामावली ( श्री गणेश देवांचे १०८ नावे )
IDNameNamemantra
1गजाननॐ गजाननाय नमः।
2गणाध्यक्षॐ गणाध्यक्षाय नमः।
3विघ्नराजॐ विघ्नाराजाय नमः।
4विनायकॐ विनायकाय नमः।
5द्वैमातुरॐ द्वैमातुराय नमः।
6द्विमुखॐ द्विमुखाय नमः।
7प्रमुखॐ प्रमुखाय नमः।
8सुमुखॐ सुमुखाय नमः।
9कृतिॐ कृतिनॆ नमः।
10सुप्रदीपॐ सुप्रदीपाय नमः।
11सुखनिधीॐ सुखनिधयॆ नमः।
12सुराध्यक्षॐ सुराध्यक्षाय नमः।
13सुरारिघ्नॐ सुरारिघ्नाय नमः।
14No Sanskrit Name Name Mantra ॐ महागणपतयॆ नमः।
15मान्यायॐ मान्याय नमः।
16महाकालॐ महाकालाय नमः।
17महाबलाॐ महाबलाय नमः।
18हॆरम्बॐ हॆरम्बाय नमः।
19लम्बजठरॐ लम्बजठरायै नमः।
20ह्रस्वग्रीवॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।
21महॊदराॐ महॊदराय नमः।
22मदॊत्कटॐ मदॊत्कटाय नमः।
23महावीरॐ महावीराय नमः।
24मन्त्रिणॆॐ मन्त्रिणॆ नमः।
25मङ्गल स्वराॐ मङ्गल स्वराय नमः।
26प्रमधाॐ प्रमधाय नमः।
27प्रथमॐ प्रथमाय नमः।
28प्रज्ञाॐ प्राज्ञाय नमः।
29विघ्नकर्त्रॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।
30विघ्नहन्त्रॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।
31विश्व नॆत्रॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।
32विराट्पतिॐ विराट्पतयॆ नमः।
33श्रीपतिॐ श्रीपतयॆ नमः।
34वाक्पतिॐ वाक्पतयॆ नमः।
35शृङ्गारिणॐ शृङ्गारिणॆ नमः।
36अश्रितवत्सलॐ अश्रितवत्सलाय नमः।
37शिवप्रियॐ शिवप्रियाय नमः।
38शीघ्रकारिणॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।
39शाश्वतॐ शाश्वताय नमः।
40बलॐ बल नमः।
41बलॊत्थितायॐ बलॊत्थिताय नमः।
42भवात्मजायॐ भवात्मजाय नमः।
43पुराण पुरुषॐ पुराण पुरुषाय नमः।
44पूष्णॆॐ पूष्णॆ नमः।
45पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।
46अग्रगण्यायॐ अग्रगण्याय नमः।
47अग्रपूज्यायॐ अग्रपूज्याय नमः।
48अग्रगामिनॆॐ अग्रगामिनॆ नमः।
49मन्त्रकृतॆॐ मन्त्रकृतॆ नमः।
50चामीकरप्रभायॐ चामीकरप्रभाय नमः।
51सर्वायॐ सर्वाय नमः।
52सर्वॊपास्यायॐ सर्वॊपास्याय नमः।
53सर्व कर्त्रॆॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।
54सर्वनॆत्रॆॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।
55सर्वसिद्धिप्रदायॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
56सिद्धयॆॐ सिद्धयॆ नमः।
57पञ्चहस्तायॐ पञ्चहस्ताय नमः।
58पार्वतीनन्दनायॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।
59प्रभवॆॐ प्रभवॆ नमः।
60कुमारगुरवॆॐ कुमारगुरवॆ नमः।
61अक्षॊभ्यायॐ अक्षॊभ्याय नमः।
62कुञ्जरासुर भञ्जनायॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।
63प्रमॊदायॐ प्रमॊदाय नमः।
64मॊदकप्रियायॐ मॊदकप्रियाय नमः।
65कान्तिमतॆॐ कान्तिमतॆ नमः।
66धृतिमतॆॐ धृतिमतॆ नमः।
67कामिनॆॐ कामिनॆ नमः।
68कपित्थपनसप्रियायॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।
69ब्रह्मचारिणॆॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।
70ब्रह्मरूपिणॆॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।
71ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।
72जिष्णवॆॐ जिष्णवॆ नमः।
73विष्णुप्रियायॐ विष्णुप्रियाय नमः।
74भक्त जीवितायॐ भक्त जीविताय नमः।
75जितमन्मधायॐ जितमन्मधाय नमः।
76ऐश्वर्यकारणायॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।
77ज्यायसॆॐ ज्यायसॆ नमः।
78यक्षकिन्नेर सॆवितायॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।
79गङ्गा सुतायॐ गङ्गा सुताय नमः।
80गणाधीशायॐ गणाधीशाय नमः।
81गम्भीर निनदायॐ गम्भीर निनदाय नमः।
82वटवॆॐ वटवॆ नमः।
83अभीष्टवरदायॐ अभीष्टवरदाय नमः।
84ज्यॊतिषॆॐ ज्यॊतिषॆ नमः।
85भक्तनिधयॆॐ भक्तनिधयॆ नमः।
86भावगम्यायॐ भावगम्याय नमः।
87मङ्गलप्रदायॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
88अव्यक्तायॐ अव्यक्ताय नमः।
89अप्राकृत पराक्रमायॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।
90सत्यधर्मिणॆॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।
91सखयॆॐ सखयॆ नमः।
92सरसाम्बुनिधयॆॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।
93महॆशायॐ महॆशाय नमः।
94दिव्याङ्गायॐ दिव्याङ्गाय नमः।
95मणिकिङ्किणी मॆखालायॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।
96समस्त दॆवता मूर्तयॆॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।
97सहिष्णवॆॐ सहिष्णवॆ नमः।
98सततॊत्थितायॐ सततॊत्थिताय नमः।
99विघातकारिणॆॐ विघातकारिणॆ नमः।
100विश्वग्दृशॆॐ विश्वग्दृशॆ नमः।
101विश्वरक्षाकृतॆॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।
102कल्याणगुरवॆॐ कल्याणगुरवॆ नमः।
103उन्मत्तवॆषायॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।
104अपराजितॆॐ अपराजितॆ नमः।
105समस्त जगदाधारायॐ समस्त जगदाधाराय नमः।
106सर्वैश्वर्यप्रदायॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
107आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।
108श्री विघ्नॆश्वरायॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।

Ahmednagar District

© 2015 nagarcity.in All Rights Reserved. The content is copyrighted to Nilesh Khendke and may not be reproduced on other websites without permission from the owner.